ЕНОРИЯ "РОЖДЕНИЕ НА БЛ. ДЕВА МАРИЯ"

СВЕТИЛИЩЕ на БЛ. ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ Епископ и Мъченик за вярата гр.Белене

Молитва за застъпничество

О, Блажени Евгений, заедно с теб искаме да благодарим на Небесния Отец за даровете, които щедро изля в твоята душа; за твоето блестящо свидетелство на вярност към Христос и към Църквата до края на мъченичеството.

Изпроси ни от нашия Небесен Отец силна вяра, за да бъдем достойни да свидетелстваме кръщелните си обещания; да изпитаме радостта да принадлежим на Църквата, да я обичаме и да й останем верни, въпреки нашите слабости.

Искаме да се задължим с всички дарове, които имаме от Светия Дух да построим “прекрасното бъдеще” на Църквата в България. Помагай ни от небето в това наше обещания.

Твоето застъпничество винаги да ни помага. Амин.