ЕНОРИЯ "РОЖДЕНИЕ НА БЛ. ДЕВА МАРИЯ"

СВЕТИЛИЩЕ на БЛ. ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ Епископ и Мъченик за вярата гр.Белене

Юни 2012

Дата Ден Честване Молитва на верните Проповед
1 П  Св. Юстин
1Птр4,7-13; Пс 95; Мк 11,11-26
 ) ч
2 С  Св. Св. Петър и Марчелин, м.
Иуд 17, 20-25; Пс 62; Мк 11, 27-33
 (фв) з
3 Н  Пресвета Троица
Вт 4, 32-24.39-40; Пс 32; Рим 8,14-17; Мт 28,16-20

Храмов празник в Асеново
 (т) б Свали молитва
4 П  Св. Франциск Карачоло
2Птр1,1-7; Пс 90; Мк 12,1-12
 І з
5 В  Св. Бонифаций, еп. м.
2Птр 3,12-15.17-18; Пс89; Мк 12,13-17
 (в) ч
6 С  Св. Норберт, еп.
2Тим 1,1-3.6-12; Пс 122; Мк 12,18-27
 (фв) з
7 Ч  Св. Роберт, иг.
2Тим2,8-15; Пс 24; Мк 12, 28-34
з
8 П  Св. Медард
2Тим 3,10-16; Пс 118; Мк 12, 35-37
 з
9 С  Св. Ефрем, дякон, ц. уч.
2Тим 4,1-8; Пс 70; Мк 12, 38-44
 (фв) з
10 Н  Тяло и Кръв Христови
Изх 24, 3-8; Пс 115; Евр 9,11-15; Мк 14,12-16.22-26
 (т) б Свали молитва
11 П  Св. Варнава, ап.
Деян 11, 21-26; 13,1-3; Пс 97; Мт 10, 7-13
 ІІ (в) ч
12 В  Св. Иван Факунд, изп.
1Цар 17, 7-16; Пс 4; Мт 5,13-16
 з
13 С  Св. Антон от Падуа, свещ., ц. уч.
1Цар 18, 20-39; Пс15;Мт 5,17-19

Храмов празник в Белене
 (в) б Свали молитва
14 Ч  Св. Елисей, пр.
1Цар 18,41-46; Пс64; Мт 5, 20-26
 з
15 П  Пресвето Сърце Исусово
Ос 11,1.3-4.8-9; Ис 12; Еф 3, 8-12.14-19; Йо 19, 31-37

Храмов празник в Драгомирово и Гостиля
 (т) б Свали молитва Свали проповед
16 С  Пресвето Сърце Марийно
Ис 61, 9-11; Песен1Сам 2; Лк 2,41-51
 (в) б Свали молитва
17 Н  ХІ Неделя през годината
Иез 17, 22-24; Пс 91; 2Кор 5, 6-10; Мк 4, 26-34
 ІІІ з Свали молитва
18 П  Св. Елисавета, м.
1Цар 21,1-16; Пс5; Мт 5, 38-42
 з
19 В  Св. Ромуалд, иг.
1Цар 21,17-29; Пс 50; Мт 5,43-48
 (фв) з
20 С  Св. Силверий, п. м.
2Цар 2,1.6-14; Пс 30; Мт 6,1-6.16-18
з
21 Ч  Св. Алоизи Гонзага, мон.
Сир 48,1-15; Пс 96; Мт 6, 7-15
 (в) б
22 П  Св. Павлин Нолански
Св. Св. Иван Фишер и Томас Мор
2Цар 11,1-4.9-18.20; Пс 131; Мт 6,19-23
 (фв) з
23 С  Св. Йосиф Кафасо, свещ.
2Пар 24,17-25; Пс 88; Мт 6, 24-34
з
24 Н  Рождение на Св. Иван Кръстител
Ис 49,1-6; Пс 138; Деян 13, 22-26; Лк 1, 57-66.80
 (т) б Свали молитва
25 П  Св. Вилхелм, иг.; Св. Доротеа, д.
2Цар 17, 5-8.13-15.18; Пс 59; Мт7,1-5
 ІV з
26 В  Св. Вигилий
2Цар 19, 9-11.14-21.31-35.36; Пс 47; Мт 7, 6.12-14
 з
27 С  Св. Кирил Александрийски
2Цар 22, 8-13: 23,1-3: Пс 118; Мт 7,15-20
 (фв) з
28 Ч  Св. Ириней
2Цар 24,8-17; Пс78; Мт 7, 21-29
 (в) ч
29 П  Св. Св. Петър и Павел
Деян 3,1-10; Пс 18; Гал 1,11-20; Ив 21,15-19

Храмов празник в Драгомирово
 (т) ч Свали молитва Свали проповед
30 С  Св. Римски Първомъченици
Пл 2, 2.10-14.18-19; Пс 73; Мт 8, 5-17
 (фв) з