ЕНОРИЯ "РОЖДЕНИЕ НА БЛ. ДЕВА МАРИЯ"

СВЕТИЛИЩЕ на БЛ. ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ Епископ и Мъченик за вярата гр.Белене

Канонични правила

“Чрез тайнството Покаяние, верните изповядват греховете си на законния служител и, разкаяни за същите, вземат твърдото решение да се поправят посредством опрощаването, дадено от същия служител; изпросват от Бога прошката за извършените след кръщението грехове и заедно се помиряват със Църквата, която, като са сгрешили, са ранили” (CJC кан. 959).

“Пълната лична изповед и опрощаването представляват единственият обикновен начин, с който верният, съзнаващ че е в тежък грях, се помирява с Бога и с Църквата” (CJC кан. 960).

“Верният е задължен да изповяда, според видовете и броя, всички тежки грехове, извършени след Кръщението, и още непростени директно чрез властта на ключовете на Църквата, нито признати в лична изповед, които  е осъзнал след старателен изпит на съвестта” (CJC кан. 988§1).

“Препоръчва се на верните да изповядват също и леки прегрешения” (§2). Всеки верен, след като е стигнал до възрастта на благоразумието е длъжен да изповядва точно тежките грехове, поне един път на година” (§3).

Това задължение е правно – да се укрива е тежък грях.

“Свещениците да изтъкват обилните плодове, които честата изповед допринася на християнския живот и да се показват винаги готови да я изслушват, когато верните разумно я изискват” (Пасторални правила около опрощаването чрез тайнство, (AАS LХІV 1972 г., стр. 514).

Задружното честване на Покаянието показва по-ясно църковното естество на това тайнство. Верните всъщност слушат заедно Словото Божие, което провъзгласява неговото милосър-дие и ги кани към обръщане, съпоставяйки живота си със самото слово и се подкрепят взаимно чрез молитвата. След като всеки е изповядал греховете си и е получил опрощение, всички заедно възхваляват Бога за чудесата, извършени от него в полза на народа, когото той  е изкупил чрез кръвта на своя Син” (RP, 15).