ЕНОРИЯ "РОЖДЕНИЕ НА БЛ. ДЕВА МАРИЯ"

СВЕТИЛИЩЕ на БЛ. ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ Епископ и Мъченик за вярата гр.Белене

Богословско-литургични справки

“Да се предизвика в сърцето на човека преобръщане и покаяние и да му се предложи дара на помирението са  естественото поръчение на Църквата като продължителка на своя Божествен Основател” (RP, 23).

Тайнството на Покаянието е честване на Божието милосърдие, което, осветлявайки със Словото си нашия живот, ни открива греха и прощавайки, чрез мощта на своя Дух нашата грешка, ни предлага случай да опитаме неговата бащина обич, пред която  можем да се преклоним признателни, радостни и да се отворим за нова отговорност.

Това тайнство има различни названия, толкова големи и различни са духовните богатства, които то съдържа. Наречено е “Тайнство на Обръщането”, защото в него звучи призивът на Исус към обръщането. Едно обикновено име е: “Тайнство на Покаянието”, “тъй като утвърждава един личен и църковен път за обръщане, за разкаяние и за удовлетворение на грешния християнин” (CJC кан 1424).

Най обикновеното название е: “тайнство на Изповедта”, което се дължи на признаването на собствените грехове, а в по-дълбок смисъл на “изповедта” – и на възхвалата на Божието милосърдие. Наречено е още и “тайнство на Прошката”, защото неговият плод е “прошка и мир”. Накрая “Тайнство на Помирението”, защото чрез него можем да се сдобрим с Бога и с Църквата и Духът ни подготвя за лично помирение с братята.

Кръщението е мястото на първото и основно обръщане (CCC 1427), но Църквата, свята и винаги нуждаеща се от пречистване, непрекъснато трябва да се старае към покаяние и обръщане. Тайнството на Покаянието е като едно второ Кръщаване за едно второ обръщане. Обръщането се извършва в сърцето, което се състои в разкаянието и вътрешното покаяние, което, между другото, трябва да приеме конкретна форма също и в делата. Променени са формите, но не и същността на класическите дела на покаянието: пост, молитва и милостиня.